29 شهریور

آقای شوقی

5 مهر

امیر محسن مظفری نیا

12 مهر

عباس کلهر

19 مهر

فاطمه عفتی

26 مهر

عباس کلهر

3 آبان

عباس کلهر

10 آبان

امیر حسین مظفری نیا

1 شهریور

3

حسین نجفی

8 شهریور

4

سید محمد حسین آقائی پور

15 شهریور

5

خانم عفتی

22 شهریور

6

حسین نجفی

17 آبان

فاطمه عفتی

24 آبان

آقای شوقی

8 آذر

اصلان مصطفوی

15 آذر

اصلان مصطفوی

1 آذر

اصلان مصطفوی

22 آذر

22 آذر
خانم جاوید

29 آذر

حسین نجفی

6 دی

اصلان مصطفوی

13 دی

امیر محسن مظفری نیا

افطاری تپه نورالشهداء - چهارشنبه 19 تیر 1392 (مصادف با اول رمضان)

2

افطاری تپه نورالشهداء - چهارشنبه 19 تیر  1392 (مصادف با اول رمضان)
اعضای گروه کوهنوردی شهید ورکش - مومنین روزه دار

20 دی

خانم عفتی

27 دی

حسین نجفی

4 بهمن

آقای شوقی

11 بهمن

عباس کلهر

18 بهمن

شهدا شرمنده ایم

25 بهمن

شهدا شرمنده ایم

2 اسفند

شهدا شرمنده ایم

9 اسفند

سید امیر خاتمی

16 اسفند

امیرمحسن مظفری نیا

23 اسفند

حسین نجفی