جلسه عمومی اردیبهشت 1392

موضوع جلسه:

آموزش اصول تغذیه در کوهنوردی

مدرس :

امیر شکاری

جلسه عمومی خرداد 1392

جلسه عمومی خرداد 1392

موضوع جلسه:

آموزش خطرات کوهستان

مدرس :

عباس کلهر

جلسه عمومی شهریور 1392

موضوع جلسه:

آموزش جهت یابی در روز و شب

مدرس :

عباس کلهر

جلسه عمومی 7 آبان 1392

موضوع جلسه:

آمادگی جسمانی کاربردی در کوهنوردی

مدرس :

آقای مجتبی امیر شکاری

جلسه عمومی 5 آذر 92

موضوع جلسه:

کوهپیمایی زمستانی

مدرس :

عباس کلهر

جلسه عمومی 3 دی 1392

موضوع جلسه:

بهمن شناسی

مدرس :

جناب آقای حسن ملائی

جلسه عمومی 1 بهمن 1392

موضوع جلسه:

پوشاک زمستانی

مدرس :

جناب آقای حسن ملائی

جلسه عمومی 6 اسفند 1392

موضوع جلسه:

آشنایی با کفش های کوهنوردی

مدرس :

حسن مولایی