جلسه عمومی6 بهمن 1394

جلسه عمومی6 بهمن 1394

موضوع جلسه:

راهنمایی نگهداری از تجهیزات: پوشاک پر

مدرس :

آقای کلهر

جلسه عمومی 1 دی 1394

جلسه عمومی 1 دی 1394

موضوع جلسه:

شرایط روحی و جسمی شرکت در برنامه های زمستانی

مدرس :

آقای امیر شکاری

جلسه عمومی 3 آذر 1394

جلسه عمومی 3 آذر 1394

موضوع جلسه:

آموزش نرم افزار موریک (Maverick)

مدرس :

آقای محمدیان

جلسه عمومی سه شنبه 5 آبان 1394

جلسه عمومی سه شنبه 5 آبان 1394

موضوع جلسه:

ملزومات کیف کمک های اولیه و کیت بقا

مدرس :

آقای امیر شکاری

جلسه عمومی سه شنبه 7 مهر 1394

موضوع جلسه:

چیدمان کوله (کوله چینی)

مدرس :

آقای کلهر

جلسه عمومی 2 شهریور 1394

جلسه عمومی 2 شهریور 1394

موضوع جلسه:

خرید و استفاده از کوله پشتی کوهنوردی

مدرس :

جناب آقای کلهر

جلسه عمومی 7 مرداد 1394

جلسه عمومی 7 مرداد 1394

موضوع جلسه:

آسیب های زانو در کوهنوردی

مدرس :

سرکار خانم عبدالمالکی

جلسه عمومی 5 خرداد 1394

جلسه عمومی 5 خرداد 1394

موضوع جلسه:

آشنایی با دره نوردی

مدرس :

جناب آقای حسنی

جلسه عمومی 1 اردیبهشت 1394

جلسه عمومی 1 اردیبهشت 1394

موضوع جلسه:

تاثیر ارتفاع در کوهنوردی

مدرس :

جناب آقای کلهر