جلسه عمومی 3 اسفند 1395

موضوع جلسه:

کار با قطب نما

مدرس :

آقای محمدیان

جلسه عمومی 5 مرداد 1395

جلسه عمومی 5 مرداد 1395

موضوع جلسه:

دستگاه های تولید انرژی مورد نیاز در ورزش کوهنوردی و طرح ریزی برنامه های تمرینی جهت ارتقا عملکرد ورزشی

مدرس :

خانم عبدالملکی

جلسه عمومی 4 خرداد 1395

جلسه عمومی 4 خرداد 1395

موضوع جلسه:

آموزش نرم افزار موریک (Maverick)

مدرس :

آقای محمدیان

جلسه عمومی 7 اردیبهشت 1395

موضوع جلسه:

آموزش نرم افزار موریک (Maverick)

مدرس :

آقای محمدیان