جلسه عمومی 3 بهمن 1396

موضوع جلسه:

بهمن شناسی

مدرس :

مهدی ورکش

جلسه عمومی 5 دی 1396

موضوع جلسه:

بهمن شناسی

مدرس :

مهدی ورکش

جلسه عمومی 12 اردیبهشت 1396

موضوع جلسه:

گزارش صعود زمستانی دماوند از مسیر یال سرداغ، 6 تا 8 اسفند

مدرس :

آقای کلهر