پیش ثبت نام کار آموزی مقدماتی سنگ نوردی بانوان

سنگنوردی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر