الموت به سه هزار 15 و 16 شهریور 1397

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

قله گاوبینی از برگ جهان ، 23 شهریور 1397

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

جنگل کارا ( ویژه بانوان ) 16 شهریور 1397

13970616

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله پرسون ، 16 شهریور 1397

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

قلعه رود خان و ماسوله، 15 و 16 شهریور 1397، ویژه خانم ها

گردشگری
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله هزار مسجد ، دره شمخال ، زیارت مشهد مقدس 29 مرداد الی 2 شهریور 1397

13970529

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دماوند شمال شرقی ، 24 تا 26 مرداد 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

خط الراس کهار به ناز ، 12 مرداد 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

سیبان دره 12 مرداد 1397

13970512

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

گردشگری اردبیل و سرعین 9 الی 12 مرداد 1397

13970509

گردشگری
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله چین کلاغ ( صعود شبانه) ، 4 مرداد 1397

13970504

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله کلک چال ( صعود شبانه ) ، پنج شنبه 28 تیر 1397

13970428

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آبشار شاهاندشت ، 15 تیرماه 1397

13970415

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله آزادکوه ، 14 و 15 تیر 1397

قله آزادکوه ، 14 و 15 تیر 1397
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

قله پیازچال ، 8 تیر 1397

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

رفتینگ ارمند ( ویژه بانوان ) ، 5 تا 7 تیر 1397

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله ساکا ، 1 تیر 1397

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

پایگاه داوودی ( کافه رجب ) ویژه بانوان ، 1تیر 1397

13970401

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی